ALLERGY EYE (NAPHAZOLINE HCL/PHENIRAMINE MALEATE)


ALLERGY EYE (NAPHAZOLINE HCL/PHENIRAMINE MALEATE)

  • Ocular itching
  • Ocular redness