KENALOG-10 (TRIAMCINOLONE ACETONIDE)


KENALOG-10 (TRIAMCINOLONE ACETONIDE)

 • Bursitis
 • Rheumatoid arthritis
 • Synovitis due to osteoarthritis
 • Acute gouty arthritis
 • Alopecia areata
 • Discoid lupus erythematosus
 • Epicondylitis
 • Ganglion cyst
 • Granuloma annulare
 • Keloid
 • Lichen planus
 • Lichen simplex chronicus
 • Necrobiosis lipoidica diabeticorum
 • Plaque psoriasis
 • Subacute bursitis
 • Tenosynovitis